Český jazyk 8.tř.


Pondělí - literatura

Úterý    - mluvnice

Čtvrtek - mluvnice + domácí úkol (odevzdat v pátek ráno na poličku)

Pátek   - sloh + nepravidelný úkol

Distančnívýuka:

27.11.2020

Zájmono týž, tentýž viz učebna.

Mary Shaley viz učebna, pr. sešit.

Výklad viz učebna.

11.11.2020

Skloňování cizích jmen prac.s.  str. 50 - 52

Přídavná jména přivlastňovací odvozená od rodin uč. str. 27, 28

Výklad uč. str. 141, 142

H. Heine - Lorelei prac.s. str. 7

6.11.2020

Skloňování cizích slov a vlastních jmen, viz. učebna, pr. sešit 2 str. 46-52

Čelakovský

Výklad

15.10.2020 Čj - skloňování cizích slov přejatých z řečtiny a latiny. Uč. str. 21 a 22/2,3,4


9.10.2020

mluvnice: učebnice do str. 17, procvičovat pravopis, určování druhu vedlejčích vět, doplněk a  vedlejší věta doplňková

pracovní sešit: 4/1,2

literatura: str. 4/ rukopisy + video Děiny udatného českého národa - Rukopisy

sloh: charakteristika literární postavy

29.9.2020

pracovní sešit str. 29/18, 7/6 - na známky, ti, kteří jsou doma si sami zkusí v časovém limitu 15 minut

učebnice str. 12, 13/5,6 - ústně

!!!opakovat pravopis!!!

25.9.2020

procvičovat hlavní, vedlejší věty, určování druhu vedlejší věty, tvoření otázek viz. tabulka pr.s. str. 26, učebnice do str. 10 vše

sloh: učebnice str. 140/5,6

23.9.2020

procvičovat hlavní, vedlejší věty, určování druhu vedlejší věty, tvoření otázek viz. tabulka pr.s. str. 26

16.9.2020

práce ve škole: pracovní sešit mluvnice str. 2,3, 21 - 22

                        učebnice str. 135 - 138

                        pracovní sešit literatura: str. 2

8.9.2020

Do pondělí 21.9.2020 je nutné přečíst část Robinsona!!!


Během září bude ověřováno učivo 7. ročníku.

Pravopis, větný rozbor, vedlejší věty.

Předpokládaný plán práce v hodinách ČJ

ZÁŘÍ

Opakování pravopisu, vedlejší a hlavní věty, obecné výklady o českém jazyce, útvary českého jazyka a jazyková kultura, čeština jako jeden ze slovanských jazyků, literatura osvícenství, charakteristika

ŘÍJEN

Nauka o slovní zásobě, slovní zásoba a tvoření slov, slova přejatá

Tvarosloví, procvičování probraného učivo, některé nepravidelnosti ve skloňování pod. jmen , skloňování obecných jmen přejatých, skloňování cizích vlastních jmen, literatura preromantismu, romantismu, charakteristika

LISTOPAD

Skloňování zájmen

Slovesný vid

Tvoření slovesných tvarů

Přehled slovesných vzorů, literatura realismu, subjektivně zabarvený popis

PROSINEC

Využití slovesných tvarů

Pravopis koncovek sloves a jmen, literatura naturalismu, výklad

LEDEN

Skladba, skladba větná (věta dvojčlenná a jednočlenná), větný ekvivalent, zápor, základní a rozvíjející větné členy, literaturapřelomu století, výklad, výtah

ÚNOR

Procvičování probraného učiva, literatura druhé poloviny 19. století

Pravopis

Několikanásobné větné členy

Významový poměr mezi složkami, rezcenze, referát

BŘEZEN

Větné členy v přístavku

Znázornění věty jednoduché

Souvětí podřadné, literaturamoderyn, buřiči, referát, recenze, úvaha

DUBEN

Druhy vedlejších vět

Souřadně spojené věty vedlejší

Tvoření vět, realistická próza, úvaha

KVĚTEN

Stavba textová

Souvětí souřadné

Významový poměr mezi větami hlavními, literatura meziválečná

Sloh: písemnosti

ČERVEN

Shrnutí učiva 8. ročníku, literatura meziválečná

Sloh: písemnosti