Domácí úkoly 

27. 11.

ČJ - nalepili jsme si další obrázek - bydlet - a napsali slova příbuzná, pak jsme v PS doplňovali a odůvodňovali na str. 3 cvičení 5

Čítanka str. 54 - 56 dočíst, připravit si odpovědi na otázku číslo 3 ( možno zapsat do sešitu na čtení ), Písanka str. 18 - přepsat 5 vět s nahrazenými slovy.

26. 11.

M - dělali jsme z učebnice na straně 40 SÚ 26 do sešitu - zápis, příklad a odpověď ( viz. SÚ na předchozí stránce ), dále jsme počítali příklady cv. 28, poslední dva sloupečky do sešitu

ČJ - učebnice 33 / 8, 9 - do sešitu napsat, PL str. 25 / 4, 5

AJ - otázka  What's this ? Odpověď  It's a / an ..... Z učebnice rozhovor na str. 18, do PS celou str. 14 a cv. 1 na str. 15, za DÚ si mají pustit slovíčka z nově lekce New for school a trénovat výslovnost.

25. 11.

ČJ - PS str. 4 četli jsme a znovu si vysvětlili rozdíly při psaní být a bít a slov k nim příbuzných, pak jsme dělali cvičení 7, v učebnici na str. 33 napsat do sešitu celé cvičení 7 - zkontroluji ve škole v pondělí!

M - PS str. 4 / í, 10 - dělali jsme společně, 11 si mají dodělat sami (podle ruky, ne podle pravítka ), v učebnici jsme procházeli SÚ na str. 39 a dělali přes folie

Čtení - dočíst v čítance na str. 52 - 53, Písanka str. 18 horní cvičení dodělat.

24. 11.

ČJ - procvičovali jsme PL str. 24 cvičení 2, 3 doplňovat,  odůvodňovat, potom jsme poslouchali rozdíl BÝT a BÍT na You Tube - doporučuji si ještě určitě poslechnout, viděla jsem. že některé děti to příliš nevnímaly, je to zrovna velice těžká látka ( You Tube - zadat být a bít - Úča z Podškolí )

M - dodělat učebnice str. 39/24 do sešitu druhý a třetí sloupec celé příklady, v PS str. 14/8

Prvouka - Učebnice str. 11, PS str. 9

23. 11.

ČJ - dělali jsme v PS na str. 3/ 1, 2, samostatně si dodělají z učebnice na str. 32/3 a) - napsat do sešitu, před tím si pozorně přečtou žlutý rámeček

M - v učebnici procvičovat příklady na odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10 - str. 37

20. 11.

M - učeb. str. 35/9 opět 3 sloupce - prosím poslat spolu s těmi předchozími, na str. 36 zkoušet cvičení 12 přes folie ( dělat si rozklady! ).

Prv. - PS str. 8/3 a) i b)

Číst cokoliv - knížka, čítanka! 

Příští týden ještě stále online!

19. 11.

ČJ - učebnice str. 31/2 opsat slova do sešitu, oddělit čárkami, str. 32/1 slova příbuzná by měli mít opsané v sešitě vedle nalepeného obrázku, ústně jsme dělali cvičení 2

M - PS 13 dodělat samostatně cv. 3, 5. 7

AJ - dnes musím děti pochválit, všichni měly hotové vizitky a hezky jim to šlo. Mají si ještě pustit video ke cvičení 1 v učebnici na str. 17 a v PS jsme dělali 13/ 1, 2, 3 - dodělat  a ještě mají cvičení 1 na str. 14.

18. 11.

ČJ - řadili jsme si vystřižená VS a dělili podle slovní ch druhů ( slovesa, podstatná jména, přídavná jména ), tvořili jsme věty, v PS Hravá vyjmenovaná slova jsme doplnili str. 2, za úkol si mají nalepit první VS - BÝT - na druhou stránku v sešitě, na tu první si nalepí řadu všech VS z okopírovaného papíru. Ke slovu být si mohou napsat slova příbuzná z učebnice na straně 32 nahoře.

M - psali jsme 5timinutovku na sčítání a odčítání ( skolakov.cz ), řešili jsme přes folii z učebnice na str. 34 cvičení 2, do sešitu si mají udělat první 3 sloupečky ze cvičení 4, PS str. 12 - SÚ 8 - nestihli jsme dodělat, měli by vymyslet 2 způsoby řešení tohoto úkolu a oba zapsat. 

Jinak dnes bohužel jsem měla problém s připojením já, takže jsme přišli o první hodinu. Navrhuji proto přidat alespoň část hodiny v pátek od 11, 00 hod. Komu se to nebude hodit, tak si dodělá pak podle web. stránek.

13. 11.

Ještě malý úkol na pondělí - číst v čítance na str. 45 - 47. Moc chválím děti za pěknou přípravu předchozího úkolu, kdy si hledaly informace o nějaké zemi. Těším se, až si to budu moci přečíst celé.

Ještě prosím, aby si vystřihly obrázky s vyjmenovanými slovy, neztratit !, zasponkovat nebo dát do obálky, budeme pak postupně nalepovat do sešitu,

12. 11.

ČJ - dělali jsme PL str. 23 cv. 1 - podtrhat slova s i/y po obojetných souhláskách - úkol za b), za c), za d) a cv. 2. Z učebnice jsme si četli vyjmenovaná slova po B, do příštího týdne budou všichni umět zpaměti vyjmenovat! 

Zítra - kontrola úkolu z čítanky!

M - geometrie PS str, 8/1, 10/9, 10 by měli mít hotové, dodělat si měli pouze na str. 11/4

AJ - poslech říkanky v učebnici na str. 16/2 a zkusit číst, do příštího týdne si vyrobit vizitku podle učebnice na str. 17 - vystřihnout kartičku z tvrdého papíru tak 7,5 krát 4 cm, namalovat hvězdu - vybrat si barvu, napsat jméno a věk, barevně.

Zítra pošlu informace k pondělku - Třídní informace.


11. 11. Info ze školní družiny

Posílám odkaz na družinovou hru. Zapojit se mohou i děti, které do družiny nechodí.

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/informace-pro-rodice-druzina/ 

10. 11.

ZÍTRA NENÍ ONLINE VÝUKA!

M - dnes jsme dělali v učebnici na str. 30, jinak v učebnici je spousta cvičení, která přeskakujeme, klidně si mohou děti procvičovat a psát si přes folie, dále v PS dodělat str, 9, ve čtvrtek budeme dodělávat geometrii

ČJ - učebnice str.30 dělali jsme cv. 1 a úkoly k němu. Děti si pak měly zapsat do sešitu 2 sloupečky slov - i/í po měkkých sohláskách a y/ý po tvrdých souhl.        Zítra mají vypracovat PL 22 - nahoře je básnička Metro pro krtky - přečíst a pak vybarvit obrázek. Mohou se také pomalu učit vyjmenovaná slova po B.

Čítanka - zítra přečíst básničky na str. 42 a připravit si do sešitu pár vět, zajímavostí buď o Řecku nebo o jiné zemi, kterou navštívili nebo si přejí navštívit. Původně jsem to dala jak dobrovolný úkol, ale rozmyslela jsem si to a je to povinné pro všechny. Kontrola v pátek! Dále pak přečíst Hloupý Honza ve velkém světě.

Písanka -  zítra str. 15 - číslovky slovy! a pak 4 věty s příslovci.

Pracovní činnosti - vyrobit z ruličky od toaletního papíru sovu nebo strašidlo nebo dýni. Náměty pošlu do emailu. Kontrola v pondělí!

9. 11.

M - prosím dodělat celou str. 9 v PS, nestihli jsme

ČJ - prosím poslat prověrku, kterou jsme dělali do sešitu, jinak kdo nebyl připojený - učeb. str. 29 - SLOVNÍ PŘÍZVUK cv. 1 opsat hádanky a najít slova s obojetnou souhl.

AJ - prosím o procvičování otázek a odpovědí - pošlu do emailu, také pošlu obrázky dětí, kde si mohou procvičovat He is...., She is..... Za úkol mají v PS na str. 11 cv. 1 a 2, ať si to také zkusí u toho říkat nahlas např. Adel is from Egypt....

6. 11.

ČJ - četli jsme v čítance str. 38, 39 a sami si mají dočíst str.40 - 41. V Písance na str. 14 jsme společně udělali jedno podstatné jméno, dále si měli vybrat ještě další 4 a ke každému vymyslet 3 přídavná jména.

M - z učebnice do sešitu str. 23/ 47 první 4 sloupečky pouze výsledky, M - PS str. 8/ 8, 9, 11 ještě v rámci hodiny měli dokončit

Nemusíte posílat.

Dobrovolný úkol - vytvořit podobné příklady jako Ondra v PS na str. 7 cv. 6. Kdo si to připraví, tak v pondělí bude zadávat dětem. Budu to počítat ke klasifikaci jako práci navíc.

5. 11.

V rámci dnešní výuky si žáci měli dodělat v učebnici ČJ na str.28 cvičení 3 - pouze napsat slova a udělat rozbor, na str. 29 cvičení 4 napsat. Z M v PS str. 6/15,  str, 7/ 1, 2, 3, 6.

AJ - číst !! učeb. 14 - 15

3. 11.

Zítra není výuka online!

ČJ - dnes si měli žáci dodělat z učebnice na straně 27 cvičení 1 f) do sešitu ČJ - Š, na zítra mají dodělat celý PL 20 včetně slohového cvičení a Písanku str. 13

M - učebnice str. 8 nastudovali jsme společně SÚ 31, 32 a do sešitu Matematika Š si mají udělat SÚ 33 a 34. dostali pokyny jakým způsobem. Do sešitu ještě ze strany 10 cv. 40 první a třetí sloupeček. Dále jako zítřejší náhradní práci mají v PS na straně 5 cv. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

Prv. - na straně 9 v učebnici nastudovat mapu ( už jsme si společně vysvětlovali ) a podle toho vybarvit mapu ČR v PS str. 9.

2. 11.

ČJ - v PL str. 20 cv. 1 přečíst text a udělat úkol a) a b)

Chci pochválit  děti za velmi pěkné vypracování úkolů k čítance. Mám u sebe zapsáno a ohodnoceno.

M - počítali jsme příklady do sešitu, prosím o zaslání, oznámkuji si je ( WhatsApp nebo email ), sami si  měli dodělat v PS na str. 4 cv. 14, 15, 16

AJ - snažila jsem se přidat nová slovíčka k Halloweenu, pošlu vám je do emailu, za úkol mají poslechnout si v učebnici na str. 14 - Katia a Adel a naučit se číst. Budu ústně zkoušet slovíčka - číslovky, barvy, slovíčka ze str. 11 a fráze se slovesem to be ( He is, She is, I am )

23. 10.

Zde jsou úkoly přes prázdninové volno. Protože při online výuce nestíháme číst, zadávám hlavně čtení. Prosím, aby si četli alespoň jeden článek nahlas.

Čítanka str. 31 - básnička a k tomu splnit úkol 2 ( zpaměti kdo chce, obrázek na A4 všichni ), a úkol 4 do sešitu, dále str. 32 - Zpátky do Afriky a str. 36 - O dudákovi ze Strakonic - splnit úkol 4 a 5 a zapsat do sešitu ( mají u sebe sešit na čtení )

Písanka str. 10 - dopsat a opravit zbylé věty, str. 12 - doplnit chybějící znaménka a napsat prvních 6 vět ( až po ...hněvá )

Z M prosím dodělat v PS celou stránku 3.

v Matematických minutovkách si mohou děti procvičovat podle libosti až do konce, až se sejdeme ve škole, mrknu na to a budu to brát jako práci navíc. Je to dobrovolné, doporučuji dětem, které stále zápasí s násobilkou ale i se sčítáním a odčítáním s přechodem.

PŘEJI VŠEM HEZKÉ PRÁZDNINY A SNAD PO PRÁZDNINÁCH SE UVIDÍME VE ŠKOLE

( DOUFEJME )!

22. 10.

ČJ - slova příbuzná, pojem - kořen slova, předpona, příponová část, učeb. str. 26, PL str. 19/ 5

M - opakování sčítání a odčítání do 100 - učeb. 4/ 7 ústně, v PS opakování geometrie ( měli by umět ) str. 2/ 16, 17, 18

AJ - posílala jsem prosbu na email

21. 10.

ČJ - učeb. 26/1 - co jsou slova příbuzná - vypsat do sešitu a označit barevně kořen slova ( - lék- ),

cv.2 - odůvodnit, proč?, PL str. 19/ 1, 2

M - učeb. 3/ 4 - vybrat a do sešitu vypočítat 2 sloupečky, PS - str. 2/ 11, 12 - dělali jsme , dodělat mají cv. 13 a 15, na zítra připravit rýsovací potřeby

SLOH - okop. p cv. 2 a 3 dodělat

PÍSANKA - str. 10 dělali jsme 4 věty

2O. 10.

ČJ - dodělat PL str. 17, zítra budeme dělat slova příbuzná, připravit si PL str. 19

M - opakovat násobilku, modrý PS str. 1/ SÚ 7, 8, mají mít hotové cv. 1, 2. 6, 9

Prv. - učebnice str. 8 - měly by umět do testu, dnes jsem zjistila 

 že si nic nepamatují, bohužel ve třetí třídě už to není taková legrace a něco se prostě musí naučit ( sousední státy, státní symboly, rozdělení ČR, kdo to byl T. G. Masaryk, pamatovat si některá pohoří a velké řeky ČR, města )

do PS doplnit na str. 7 cv.3 - podle kalendáře, udělat cv. 4

19. 10.

ČJ - dodělat Písanku str. 9

M - Matem. minutovky 24 / 47

AJ - namalovat do malého sešitu sebe a svého kamaráda a kdo zvládne, napsat k tomu pár větiček podle učebnice str. 13 cv. 3

16. 10.

M - PS str. 30 celá

ČJ - diktát na str. 18 vyzkoušet a provést opravu, PL 16/3, čítanka 28 přečíst a připravit si úkoly za článkem

15. 10.

Ještě přidávám úkol z PČ - nasbírat šípky nebo jeřabiny nebo obojí a vyrobit si podzimní korále popř. za pomoci rodičů zkusit nějaké zvířátko z kaštanů.

M - PS 29 / 5, 6, procvičovat o kolik více, méně a kolikrát více, méně, 30 /1

ČJ - slova souznačná učeb. str. 22 - 23, PL str. 16/ 1, 2

AJ - opakování čtení na str. 12 v učebnici, str. 13/1 , PS str. 9/1, 2


14. 10.

Co jsme dnes dělali a co si mají děti dodělat:

ČJ - procvičování slov protikladných učeb. str. 22/ 2, 3 - ústně, PL str. 15 / 1, 2 - samostatně, 3 - dělali jsme částečně společně

M - opakování násobků ( katastrofa ! ), PS str. 29 / 3 - příklady zapisovat do škol.sešitu ( např. 35 - 27 = ..., udělat rozklad ), cv. 4 - pracovali jsme společně, 7, 8 mají dodělat samostatně

12. 10.

DÚ: M - PS str. 29/1, Písanka 8/seřaď správně slova, Aj ( moje skupina ) - v malých sešitech procvičit psaní číslovek.   Je toho dnes více - neumí  se ukáznit na začátku hodiny, potom nám vše déle trvá.

8. 10.

DÚ: M- PS  str. 26/8

Prosím, sledujte webové stránky školy o víkendu, je možné, že dojde ke změnám ohledně plaveckého výcviku.

5. 10.

DÚ: M - PS str.24/1

2. 10.

Udělat opravu diktátu. Jednalo se o " běžecký diktát", děti si došly přečíst větu, zapamatovaly a pak v lavici napsaly.

1. 10.

DÚ: M - PS str. 21/3, dělali jsme to samé ve škole společně do sešitů, měli by si to znovu jen zopakovat

30. 9.

DÚ: Písanka str. 5 - tvořit věty rozkazovací

29. 9. 

DÚ: AJ ( moje skupina ) - dodělat okopír. papír - najít číslovky v osmisměrce.

Pro Týnu: M - PS str. 21/ 1, 7,  22/ 2, ČJ - psali jsme diktát z učebnice 11/ 7, procvičovali jsme skupiny bě, pě, vě, mě na papíře, ať si napíše cv.2 a 3 ze str. 13

25. 9.

Naučit se zpaměti říkanku buď z učebnice ČJ ( 13/1 )nebo z okopírovaného papíru.

Pro nemocné: M - PS str. 20 celá, str. 18/2, 4,    ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě mě - procvičování na skolakov.cz, okopír. p. ( nezastihla jsem sourozence ), učeb. str. 13

24. 9.


DÚ: M - PS vybarvit násobky 8

Pro nemocné: násobky 8 v PS, ČJ - str. 11/ 4 - doplnit slova a napsat, seřadit podle abecedy, cv. 5 - přečíst pozorně a pak zkusit napsat 3 - 4 jednoduché věty zpaměti

23. 9.


DÚ: M - PS vybarvit násobky 8

DÚ: Prvouka - úkol je až na příští týden, v PS mají na str. 5 vypracovat úkol 6 - zvolí si cíl výletu ( nějaké známé město nebo místo ) a samy si zkusí vyhledat na IDOS v kolik hodin pojedou tam a zpět, kdy tam budou a v kolik se vrátí. Pojedou autobusem nebo vlakem. Vše jsme si v hodině ukazovali, ale možná jim budete muset trošku pomoci. Přestupy psát nemusí.

Pro  nemocné: M - PS str. 17 - 4, 5 a 6 se zápisem do sešitu M - Š, ČJ - procvičování psaní i/y po tvrdých a měkkých slabikách učeb. str. 10, okopír. papír, oprava diktátu, Prv. - viz. nahoře

22. 9.

DÚ: ČJ - okopír. papír

Kdo ještě neudělal úkoly, které plníme v naší třídní soutěži "Putování s Malým princem", má příležitost do konce příštího týdne ( referát o známé osobnosti, vymyslet krátkou říkanku s letní tematikou ).

Připomínám odevzdání Čtenářských deníků do konce tohoto týdne! (Zatímco předchozí úkol je dobrovolný, deníky jsou povinné! )

Pro nemocné: M - dělení 7 PS str. 17/1, 2, 3,  ČJ - okop. papír 5/4, 5, diktát z učebnice str. 9, učeb. 10/1,

                        Písanka - dodělat str. 4 horní cvičení,  Prvouka - učebnice 4 - 5


21. 9.


DÚ: M - PS str. 16/4

nemocní si přidají ještě cvičení 1 a 2 

AJ pro nemocné: nalepit slovíčka a napsat, barvy také, procvičovat barvy a písničku ze str. 818. 9. 


Pro nemocné: M - PS str. 15/2, 3, 6, opakování + a - do 20 s přechodem přes 10 na skolakov.cz ( 2.                             tř. )

ČJ - procvičování psaní u/ú/ů, učeb. 6/3, 4, 5 - diktát zatím připravit, str. 10/1, opakování tvrdých a měkkých slabik, okop. p. - pošlu v pondělí

Písanka str.4/ tři řádky

17. 9.

DÚ: ČJ - učebnice 9/2

Pro nemocné: ČJ - učebnice 9/1, procvičování ů/ú na skolákov.cz, psali jsme diktát a opakovali                                   abecedu

                         čítanka - str. 10/N, zkusit vymyslet větu nebo říkanku na stejné písmenko a napsat ji,                            str. 11 - 12

                         M - Matem. minutovky 23/45, PS - SÚ 15/1, 5, 2 - zelené cvičení

                         AJ - Colours, výslovnost,  učeb. str. 8, 9

16. 9.

Pro nemocné:  ČJ - učeb. 8/5, 8/6 - řadit jména do sešitu

                          Písanka str. 3

                         M - PS str. 14 celá

                         Prv. PS str. 4 celá

15. 9.

DÚ: M- PS 13/4

Pro nemocné: ČJ - opakování a procvičování abecedy - děti dělaly na okopír. papír, bohužel se mi nepodařilo zastihnout nikoho ze sourozenců, abych jim ho předala, prosím, ať si  přijdou zítra ke mně do třídy, jinak abeceda je v učebnici na str. 7

                        Písanka - dokončení str.2

                        Čítanka - Nový žák

                         M - sestavovaní řady násobků 7 s příklady, v PS jsme stihli pouze 14/1, jinak píšeme 5timinutovky na násobení a dělení 2 - 6.

                         AJ - učeb. 7/1, 2 - výslovnost, str. 8 - písnička, procvičování barev, PS str. 5


1 0. 9.

DÚ: dodělat v PS z M stránku 11.

Pro nemocné: ČJ - učebnice str. 5/ 6 napsat do sešitu.

AJ - str. 6 procvičování výslovnosti

9. 9.

Pro nemocné: ČJ - dodělat celou stránku na okopírovaném papíře - cv. 4, 5, 6

M - opakování násobků 5, dělení a násobení 5. PS - str.10/ 6, 8, měla by být hotová již stránka 11 celá )

Prvouka - učebnice str. 3 dopravní značky, v PS str. 2/1, 3

8. 9.

DÚ: Prvouka - PS 2/1 - řadit jména podle abecedy

Pro nemocné: ČJ - opakování druhů vět , učebnice 4/3 - napsat do školního sešitu

M - opakování násobení a dělení 4 - okopírovaný papír celý, násobky 6 - PS 10/ 2, 3, 4, 5

AJ - procvičovat výslovnost podle obrázků v učebnici str. 5/2, 3 - pouze interaktivně,

to samé str.6/1, PS - str.4/1, 2