Fyzika 8.tř.


TÉMATICKÝ PLÁN - 2020/21 - první pololetí

Úvodní hodina                                             září

Převody jednotek - opakování ze 7.ročníku

Fyzikální veličiny, jejich značky, jednotky a vzorce -

- Opakování ze 7.ročníku

Mechanické vlastnosti kapalin

Tlak v kapalinách - hydraulické zařízení

Vztlaková síla - Archimedův zákon

Mechanické vlastnosti plynů

Co víme o plynech ze 6. ročníku                říjen

Atmosférický tlak a jeho měření

Vztlaková síla

Tlak plynu v uzavřené nádobě

Shrnutí celku

Světelné jevy

Světelné zdroje, šíření světla                listopad

Stín, polostín

Měsíční fáze

Rychlost světla - výpočty

Shrnutí celku

Zákon odrazu

Zobrazení rovinným zrcadlem               prosinec

1.laboratorní práce - zobrazení zrcadly

Zrcadla v praxi

Shrnutí celku

Lom světla

Rozdělení čoček

Užití čoček v praxi                                     leden

Optické vlastnosti oka

Rozklad světla optickým hranolem

Shrnutí celku - lom světla

2.laboratorní práce - zobrazení čočkami