Fyzika 8.tř.


TÉMATICKÝ PLÁN - 2020/21

Úvodní hodina                                             září

Převody jednotek - opakování ze 7.ročníku

Fyzikální veličiny, jejich značky, jednotky a vzorce -

- Opakování ze 7.ročníku

Mechanické vlastnosti kapalin

Tlak v kapalinách - hydraulické zařízení

Vztlaková síla - Archimedův zákon

Mechanické vlastnosti plynů

Co víme o plynech ze 6. ročníku                říjen

Atmosférický tlak a jeho měření

Vztlaková síla

Tlak plynu v uzavřené nádobě

Shrnutí celku

Světelné jevy

Světelné zdroje, šíření světla                listopad

Stín, polostín

Měsíční fáze

Rychlost světla - výpočty

Shrnutí celku

Zákon odrazu

Zobrazení rovinným zrcadlem               prosinec

1.laboratorní práce - zobrazení zrcadly

Zrcadla v praxi

Shrnutí celku

Lom světla

Rozdělení čoček

Užití čoček v praxi                                     leden

Optické vlastnosti oka

Rozklad světla optickým hranolem

Shrnutí celku - lom světla

2.laboratorní práce - zobrazení čočkami


Práce, výkon

Práce při přemístění tělesa                                           únor

Práce při zvedání tělesa kladkou - výpočty                   

Výkon, účinnost

Výpočty - výkon                                                           březen

Shrnutí celku

3.laboratorní práce - určení výkonu a mech. práce


Polohová a pohybová energie 

Pohybová energie tělesa

Polohová energie tělesa

Shrnutí celku energie                                                    duben


Vnitřní energie, teplo

Vnitřní energie tělesa

Změna vnitřní energie tělesa při konání práce 

Změna vnitřní energie při tepelné výměně - vodiče, izolanty

Na čem závisí teplo

Jouleův pokus

Tepelná výměna - kalorimetr

Zvětšení vnitř.energie tělesa při pohlcení tepel.záření

Využití energie slunečního záření                                     květen

Proudění

Shrnutí celku 


Změny skupenství látek

Tři skupenství látek

Tání a tuhnutí

Teplota tání a tuhnutí

Vypařování

Var

Kapalnění

Sublimace a desublimace                                     červen

Shrnutí celku

4.labotatorní práce - skupenství látek 


Spalovací motory

Pístové spalovací motory - rozdělení

Čtyřdobý motor zážehový

Čtyřdobý motor vznětový

Účinnost motoru a výhřevnost

Dvoudobé motory

Shrnutí celku

Souhrnné opakování