Matematika 6.tř.,

sešit A5 bez linek 540 + sešit A4 na geometrii (žáci mohou pokračovat do sešitu z 5.třídy)

Celý 1.díl učebnice je opakování z prvního stupně (budeme ho probírat do poloviny listopadu)

Domácí úkol bude zadáván jednou za týden, vždy v pondělí.


Tématický plán

Přirozená čísla a jejich znázornění                                                                 září

Menší, větší nebo rovno

Zápisy přirozených čísel

Čísla a číslice

Porovnávání čísel podle velikosti

Zaokrouhlování přir. čísel

Počítáme s přirozenými čísly - opak. z 1.st.

Sčítání přir. čísel

Odčítání přir.čísel

Násobení přir.čísel

Dělení přir.čísel

Desetinná čísla - opak. z 1.st.

Zlomky

Desetinná čísla a jejich znázornění                                                                  říjen

Sčítání a odčítání deset.čísel

Črtáme, rýsujeme, měříme - opak. z 1. st.

Body, úsečky a přímky

Kružnice, délka úsečky a střed úsečky

Obdélníky, čtverce, trojúhelníky

Počítáme obvody a obsahy - opak. z 1. st.

Převody jednotek délky

Obvody

Jednotky obsahu

Obsah obdélníku a čtverce                                                                        listopad

Geometrická tělesa - opak. z 1.st.

Krychle, kvádr, válec. Koule, ....

Síť kvádru a krychle

Tisíciny i milióntiny

Porovnávání deset.čísel

Zaokrouhlování deset.čísel prosinec

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání deset.čísel

Odčítání deset.čísel

Jednotky délky,hmotnosti a obsahu

Násobení deset.čísla 10,100,1000                                               prosinec

Dělení deset.čísla 10,100,1000

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu                                                                          leden

Úhel a jeho velikost

Úhel a jeho osa

Odhadujeme a měříme velikost úhlu                                          

Úhly malé a větší

Sčítáme a odčítáme úhly                                                               únor

Násobení deset.čísel

Násobení des.čísla přir.číslem únor

Násobení deset.čísla deset.číslem

Dělení deset.čísel

Dělení deset.čísla přirozeným číslem                                             březen

Dělení deset.čísla deset.číslem

Souhrnná cvičení

Jednotky objemu - převody březen

Osová souměrnost

Shodné útvary

Osová souměrnost

Osově souměrné útvary                                                 

Trojúhelník

Součet vnitřních úhlů trojúhelníku

Trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné, ale i jiné       duben

Výšky trojúhelníku

Těžnice a těžiště trojúhelníku

Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

Dělitel a násobek

Dělitel

Násobek květen

Dělitelnost deseti a pěti                                                   květen

Dělitelnost dvěma

Dělitelnost třemi

Krychle a kvádr

Zobrazujeme krychle a kvádry

Povrch krychle a kvádru

Objem krychle a kvádru

Slovní úlohy                                                                          červen

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Prvočísla a složená čísla

Společní dělitelé

Společné násobky

Vypracovala: V.Křivohl