Matematika 6.tř.,

sešit A5 bez linek 540 + sešit A4 na geometrii (žáci mohou pokračovat do sešitu z 5.třídy)

Celý 1.díl učebnice je opakování z prvního stupně (budeme ho probírat do poloviny listopadu)

Domácí úkol bude zadáván jednou za týden, vždy v pondělí.


Tématický plán

Přirozená čísla a jejich znázornění                                                                 září

Menší, větší nebo rovno

Zápisy přirozených čísel

Čísla a číslice

Porovnávání čísel podle velikosti

Zaokrouhlování přir. čísel

Počítáme s přirozenými čísly - opak. z 1.st.

Sčítání přir. čísel

Odčítání přir.čísel

Násobení přir.čísel

Dělení přir.čísel

Desetinná čísla - opak. z 1.st.

Zlomky

Desetinná čísla a jejich znázornění                                                                  říjen

Sčítání a odčítání deset.čísel

Črtáme, rýsujeme, měříme - opak. z 1. st.

Body, úsečky a přímky

Kružnice, délka úsečky a střed úsečky

Obdélníky, čtverce, trojúhelníky

Počítáme obvody a obsahy - opak. z 1. st.

Převody jednotek délky

Obvody

Jednotky obsahu

Obsah obdélníku a čtverce                                                                        listopad

Geometrická tělesa - opak. z 1.st.

Krychle, kvádr, válec. Koule, ....

Síť kvádru a krychle