Matematika 7.tř

Domácí úkol bude zadáván jednou za týden, vždy v úterý.


TÉMATICKÝ PLÁN - první pololetí 2020/21

Opakování ze 6.tř. - obvod a obsah obrazců, objem a povrch těles    září

- početní operace s deset.čísly

Zlomky

Celek a jeho část

Čitatel a jmenovatel (zlomky větší než jedna)

Rozšiřování zlomků

Krácení zlomků

Porovnávání zlomků                                                                               říjen

Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla

Shrnutí celku zlomky

Shodnost trojúhelníků

Shodnost geometrických útvarů

Shodnost trojúhelníků

Věta sss

Věta sus

Věta usu                                                                                                   listopad

Počítáme se zlomky

Sčítání zlomků

Odčítání zlomků

Násobení zlomků .

Dělení zlomků

Shrnutí celku početní operace se zlomky

Celá čísla

Celá čísla a jejich znázornění                                                                prosinec

Absolutní hodnota

Porovnávání celých čísel

Středová souměrnost

Osová souměrnost - opakování

Středová souměrnost Středově souměrné útvary

Shrnutí celku středová souměrnost                                                             leden

Počítáme s celými čísly

Sčítání celých čísel

Odčítání celých čísel

Násobení celých čísel

Dělení celých čísel