Matematika 7.tř

Domácí úkol bude zadáván jednou za týden, vždy v úterý.


TÉMATICKÝ PLÁN -  2020/21

Opakování ze 6.tř. - obvod a obsah obrazců, objem a povrch těles    září

- početní operace s deset.čísly

Zlomky

Celek a jeho část

Čitatel a jmenovatel (zlomky větší než jedna)

Rozšiřování zlomků

Krácení zlomků

Porovnávání zlomků                                                                               říjen

Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla

Shrnutí celku zlomky

Shodnost trojúhelníků

Shodnost geometrických útvarů

Shodnost trojúhelníků

Věta sss

Věta sus

Věta usu                                                                                                   listopad

Počítáme se zlomky

Sčítání zlomků

Odčítání zlomků

Násobení zlomků .

Dělení zlomků

Shrnutí celku početní operace se zlomky

Celá čísla

Celá čísla a jejich znázornění                                                                prosinec

Absolutní hodnota

Porovnávání celých čísel

Středová souměrnost

Osová souměrnost - opakování

Středová souměrnost Středově souměrné útvary

Shrnutí celku středová souměrnost                                                             leden

Počítáme s celými čísly

Sčítání celých čísel

Odčítání celých čísel

Násobení celých čísel

Dělení celých čísel


Racionální čísla

Záporná desetinná čísla a záporné zlomky únor                                      únor

Porovnávání racionálních čísel (lyžařský kurz)

Sčítání a odčítání racionálních čísel (jarní prázdniny)

Násobení a dělení racionálních čísel

Shrnutí celku racionální čísla březen

Rovnoběžník

Čtyřúhelníky a rovnoběžníky                                                                      březen

Výšky a úhlopříčky v rovnoběžníku

Kosodélník a kosočtverec

Konstrukce rovnoběžníku

Obvod a obsah rovnoběžníku duben

Poměr

Co je poměr Rozšiřování a krácení poměru                                               duben

Počítáme s poměry

Postupný poměr

Měřítko plánu a mapy

Shrnutí celku poměr

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá úměrnost                                                                        

Nepřímá úměrnost

Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině                                            květen

Graf přímé úměrnosti

Shrnutí celku úměrnost

Trojúhelník a lichoběžník

Obsah trojúhelníku

Lichoběžník

Konstrukce lichoběžníku

Obvod a obsah lichoběžníku červen                                                 červen

Procento

Co je procento

Na procenta s trojčlenkou

Procenta kolem nás

Co je promile

Shrnutí celku procenta