Matematika 8.tř.


Domácí úkol bude zadáván jednou za týden, vždy v pondělí.

TÉMATICKÝ PLÁN na první pololetí 2020/21

Opakování učiva ze 7. ročníku                 

Rovinné obrazce - opak. vzorců (obvod, obsah)        září

Procenta - opakování

Hranoly

Druhy hranolů

Síť hranolu

Povrch hranolu

Objem hranolu

Shrnutí celku hranoly                                                          říjen

Druhá mocnina a druhá odmocnina

Co je druhá mocnina

Umocňujeme zpaměti a porovnáváme

Odhadujeme a počítáme druhé mocniny

Co je druhá odmocnina

Odmocňujeme zpaměti a porovnáváme

Odhadujeme a počítáme druhé odmocniny                     listopad

Shrnutí celku druhá mocnina a odmocnina

Pythagorova věta a její užití

Seznamujeme se s Pythagorovou větou

Pythagorova věta v rovině

Pythagorova věta v prostoru

Shrnutí celku pythag.věta

Výrazy

Číselné výrazy                                                                     prosinec

Výrazy s proměnnými

Výrazy v matematice i v životě

Shrnutí celku výrazy

Mnohočleny

Co je mnohočlen

Sčítání a odčítání mnohočlenů                                           leden

Násobení mnohočlenů

Rozklad mnohočlenu na součin

Vzorce usnadňují úpravy