Matematika 8.tř.


Domácí úkol bude zadáván jednou za týden, vždy v pondělí.

TÉMATICKÝ PLÁN  2020/21

Opakování učiva ze 7. ročníku                 

Rovinné obrazce - opak. vzorců (obvod, obsah)        září

Procenta - opakování

Hranoly

Druhy hranolů

Síť hranolu

Povrch hranolu

Objem hranolu

Shrnutí celku hranoly                                                          říjen

Druhá mocnina a druhá odmocnina

Co je druhá mocnina

Umocňujeme zpaměti a porovnáváme

Odhadujeme a počítáme druhé mocniny

Co je druhá odmocnina

Odmocňujeme zpaměti a porovnáváme

Odhadujeme a počítáme druhé odmocniny                     listopad

Shrnutí celku druhá mocnina a odmocnina

Pythagorova věta a její užití

Seznamujeme se s Pythagorovou větou

Pythagorova věta v rovině

Pythagorova věta v prostoru

Shrnutí celku pythag.věta

Výrazy

Číselné výrazy                                                                     prosinec

Výrazy s proměnnými

Výrazy v matematice i v životě

Shrnutí celku výrazy

Mnohočleny

Co je mnohočlen

Sčítání a odčítání mnohočlenů                                           leden

Násobení mnohočlenů

Rozklad mnohočlenu na součin

Vzorce usnadňují úpravy


Kružnice a kruh

Kružnice a kruh                                                              únor

Kružnice a přímka

Dvě kružnice Thaletova věta

Délka kružnice a obvod kruhu

Obsah kruhu

Výpočty obvodů a obsahů složitějších obrazců            březen

Shrnutí celku kružnice

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Co je třetí mocnina

Co je mocnina s přirozeným mocnitelem

Pravidla pro počítání s mocninami

Zápis čísla v desítkové soustavě

Shrnutí celku mocniny

Válec

Válec a jeho síť duben                                                                    duben

Povrch válce

Objem válce

Shrnutí celku válec

Řešení rovnic

Připomínáme si výrazy

Co znamená řešit rovnici

Ekvivalentní úpravy rovnic                                                        květen

Řešení lineárních rovnic

Shrnutí celku rovnice

Rovnice kolem nás

Slovní úlohy řešené rovnicí

Výpočet neznámé ze vzorce

Shrnutí celku rovnice ve slovních úlohách                                     červen

Konstrukční úlohy

Množiny bodů v rovině červen

Konstrukce trojúhelníků

Konstrukce čtyřúhelníků

Shrnutí celku konstrukční úlohy