Dějepis:

Písemné práce vždy na konci každého měsíce.

Předpokládaný plán výuky


Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny/týden

(cca 8 hod. za měsíc)

Září

Cca 8 vyuč. hodin

Seznámení se s předmětem

Archeologie, čas, periodizace dějin

Vznik a vývoj člověka

Doba kamenná

Říjen

Cca 8 vyuč. Hodin

Sběrači, lovci, zemědělci

Doba kamenná

Doba bronzová

Listopad

Cca 8 vyuč. Hodin

Doba železná

Keltové

Pravěk mimo oblast říše římské

Pravěk na našem území

První Slované

Prosinec

Cca 8 vyuč. Hodin

Opakování pravěku

První státy

Mezopotámie

Leden

Cca 8 vyuč. Hodin

Asýrie

Babylónie

Persie, Palestina

Únor

Cca 7 vyuč. Hodin

Egypt

Březen

Cca 8 vyuč. Hodin

Indie

Čína

Duben

Cca 8 vyuč. Hodin

Řecko

Minojská Kréta

Mykény

Archaické období

Květen

Cca 8 vyuč. Hodin

Řecko

Klasické období

Kultura

Řím

Doba královská

Raná doba římská

Červen

Cca 8 vyuč. hodin

Zánik republiky římské

Řím za principátu

Pozdní doba římská

Stěhování národů

Kultura

Pozn. Exkurze do Všestar, event. exkurze do Státního archívu Náchod (pořádáme 1 za dva roky)