Dějepis 6.třída

Opakování z dějepisu písemnou formou vždy na konci měsí (event. na přelomu měsíců)

Opakování úsní - průběžně


Distanční výuka:

27.11.2020

Germáni, Slované viz učebna a učebnice.

11.11.2020

Doba bronzová, železná - viz. učebna

6.11.2020

Pozdní doba kamenn, opakování viz.učebna

20.10.2020

Starší a mladší doba kamenná: probráno v hodině on line, učebnice str. 27-31

dopňujícíc video:

https://www.youtube.com/watch?v=WWrG0HvnHsY


google učebna: https://classroom.google.com/c/MTg3OTc0ODYxOTc0?cjc=6gjp4c7


Předpokládaný plán práce na jednotlivé měsíce:

Září

Seznámení se s předmětem

Archeologie, čas, periodizace dějin

Vznik a vývoj člověka

Doba kamenná

Říjen

Sběrači, lovci, zemědělci

Doba kamenná

Doba bronzová

Listopad

Doba železná

Keltové

Pravěk mimo oblast říše římské

Pravěk na našem území

První Slované

Prosinec

Opakování pravěku

První státy

Mezopotámie

Leden

Asýrie

Babylónie

Persie, Palestina

Únor

Egypt

Březen

Indie

Čína

Duben

Řecko

Minojská Kréta

Mykény

Archaické období

Květen

Řecko

Klasické období

Kultura

Řím

Doba královská

Raná doba římská

Červen

Zánik republiky římské

Řím za principátu

Pozdní doba římská

Stěhování národů

Kultura